Všeobecné záručné podmienky pre stroje značky John Deere

Všeobecné ustanovenia

1) Nasledovné ustanovenia pre opravy poľnohospodárskych strojov a príslušenstva platia pre

všetky činnosti vrátane poradenstva.

2) Dohody medzi zadávateľom (zákazník) a dodávateľom (autorizovaný servis) sú záväzné, keď

zadávateľ podpíše zákazkový list, ktorý obsahuje tieto podmienky. To isté platí, keď zadávateľ

dostal písomné potvrdenie zákazky s týmito podmienkami pred začatím prác.

3) Dohody odlišujúce sa od týchto podmienok majú byť zaznamenané v zákazkovom liste,

resp. v písomnom potvrdení zákazky.

4) V zákazkovom liste, resp. v písomnom potvrdení zákazky musia byť práce, ktoré sa majú vykonať,

zaznačené aspoň heslovite. Zmeny alebo rozšírenie zákazky opráv možno vykonať aj ústne

s tým, že musia byť zaznamenané aj v zákazkovom liste.

5) Za poruchy, ktoré neboli zaznamenané v zákazkovom liste alebo dodatočne nahlásené,

dodávateľ nepreberá zodpovednosť.

6) Práce spojené s opravou sa vykonajú, ak nebolo dohodnuté inak v dielni dodávateľa

(miesto plnenia).

7) V prípade, ak sa oprava vykonáva u zadávateľa, zadávateľ je povinný vytvoriť servisným technikom

dodávateľa také pracovné podmienky a priestory, ktoré zodpovedajú platným hygienickým

a bezpečnostným predpisom. Ak pracovné podmienky nespĺňajú tieto predpisy, je

dodávateľ oprávnený odmietnuť vykonanie opravy stroja.

8) Zákazka zahŕňa splnomocnenie zadávateľa zadávať subzákazky, realizovať skúšobné jazdy

a ak je to potrebné aj kontrolné jazdy.

9) Ak je pre predmet určený na opravu potrebné povolenie podľa Vyhlášky o prevádzke vozidiel

na pozemných komunikáciách, odovzdá zadávateľ dodávateľovi pri zadaní zákazky všetky

dokumenty potrebné pre prevádzku vozidla po pozemných komunikáciách.

10) Osoba uskutočňujúca úkony súvisiace s touto zákazkou v mene zadávateľa prehlasuje, že je

oprávnená na vykonávanie týchto úkonov a bola pri prevádzkovaní podniku zadávateľa poverená

týmto druhom činnosti súvisiacej s touto zákazkou. Dodávateľ koná v dobrej viere, že

osoba uskutočňujúca úkony súvisiace s touto zákazkou v mene zadávateľa je oprávnená na vykonávanie

týchto úkonov vychádzajúc z praxe vzájomných obchodných vzťahov so zadávateľom.

 

Záruka na vykonanú opravu

1) Dodávateľ na vykonané práce a použité náhradné diely v rámci zákazky poskytuje záruku

nasledovným spôsobom:

  1. a) Záručná doba na vykonané práce trvá 3 mesiace a na dodané náhradné diely 6 mesiacov

od dátumu ukončenia opravy.

  1. b) Ak zadávateľ prevezme predmet zákazky napriek vedomosti o tom, že má nejaký nedostatok,

prináleží mu nárok na záručné plnenie len vtedy, ak si ho pri prevzatí uplatní

písomnou formou.

  1. c) Zjavné nedostatky je nutné okamžite po ich zistení dodávateľovi písomne oznámiť

a presne vymedziť.

2) Dodávateľ nepreberá záruku za škody, ktoré vznikli z nasledovných dôvodov: nevhodné a neodborné

použitie, zlá agregácia resp. uvedenie do prevádzky zo strany zadávateľa alebo

tretej osoby, zmeškané technické intervaly údržby a servisné úkony, ako sú odporúčané

výrobcom, normálne opotrebovanie, najmä rýchloopotrebovateľných súčiastok, chybné alebo

nedbalé zaobchádzanie, nevhodné prevádzkové podmienky, chemické, elektronické alebo

elektrické vplyvy, pokiaľ ich nemožno dať za vinu dodávateľovi.

3) Ak zadávateľ nesúhlasí s navrhnutým rozsahom opráv daného stroja (výmena určených náhradných

dielov, postupov prác, atď.), a to aj napriek poučeniu o vzniku možných rizík, dodávateľ

nepreberá záruku za vykonané práce a dodané náhradné diely. Nesúhlas musí byť

vyjadrený písomne.

4) Dodávateľ nepreberá žiadne záruky za škody, ktoré napriek ustanoveniu v Článku Vlll. bod

č.1c neboli bezodkladne nahlásené dodávateľovi.

5) Odstránenie nedostatkov, na ktoré sa vzťahuje záručná povinnosť, sa uskutoční na náklady

dodávateľa.

6) V prípade, ak sa zadávateľ snaží opakovane uplatniť záručné plnenie a pri kontrole dodávateľom

nebol reklamovaný nedostatok zistený, zadávateľ berie na vedomie, že všetky náklady

súvisiace s týmto zisťovaním mu môžu byť účtované a vyfakturované.

7) Zadávateľ si u dodávateľa nemôže nárokovať finančnú náhradu škody za ušlý zisk, stratu času,

nepríjemnosti, stratu dopravy či akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, ktorá môže

vzniknúť zadávateľovi alebo akejkoľvek inej osobe v dôsledku chyby, na ktorú sa vzťahuje

záruka na vykonanú opravu.

 

Všeobecné záručné podmienky