FarmSight servisný balík Standard

FarmSight servisné balíčky sú založené na John Deere FarmSight – jedinečnej kombinácii, ktorú tvoria inteligentné stroje, najnovšie komunikačné technológie a špecifické poradensko-servisné služby. FarmSight rovnako prináša proaktívny prístup k zákazníkovi, predlžovanie bezporuchovej prevádzky, optimalizáciu strojového parku, zlepšenie výkonnosti strojov a pomáha poskytovať kvalifikované informácie pri agronomickom rozhodovaní.

Vo FarmSight servisnom balíku Standard sú bezplatne poskytované nasledujúce služby:

Ročné preškolenie obsluhy na traktory a samohybné stroje.

Školenie, na ktoré sa zákazník môže prihlásiť, zahŕňa preopakovanie základných bodov pri obsluhe a údržbe stroja. Na základe aktívnej besedy má obsluha možnosť dozvedieť sa o technických problémoch v reálnych podmienkach. Aktuálne informácie od výrobcu pri nastavení stroja v rôznych poľných podmienkach so zameraním na správne vybavenie, kontrolu, ovládanie a používanie, robia z obsluhy profesionálov vo svojej triede. Preškolenie zahŕňa aj aktuálne informácie v prípade zmeny legislatívnych predpisov v SR.

FarmSight balík Štandard

Technická podpora pri objednávaní a identifikácii potrebných ND

Na základe požiadavky zákazníka servisný technik je nápomocný pri vyhľadávaní náhradných dielov (ďalej len „ND“). ND prostredníctvom katalógu JD PartsManager zisťuje dostupnosť a termín dodávky ND. Táto služba zabezpečuje aj prípravu ND podľa požiadaviek zákazníka pre rýchle vybavenie a vydávanie ND mimo pracovnej doby.
Poskytovanie odborných posudkov pre poisťovňu. Vedúci servisného oddelenia alebo hlavný servisný technik poskytuje konzultácie pri poistných udalostiach o spôsobe ich riešenia, spolupracuje pri obhliadkach likvidátorom poisťovne, vypracováva odborné posudky, vytvára fotodokumentáciu poškodených ND a zabezpečí uskladnenie ND na nevyhnutne potrebnú dobu.
Predsezónna objednávka náhradných dielov. Predsezónna objednávka na náhradné diely zahŕňa kompletný sortiment náhradných dielov, spotrebný materiál (filtre) a prevádzkové náplne (oleja, mazivá, chladiaca kvapalina), kde podľa počtu motohodín sa naplánujú údržby stroja s vyčísleným zoznamom potrebného množstva prevádzkových kvapalín. Predsezónnu objednávku musí odberateľ zrealizovať v stanovenom termíne, pričom termín dodávky ND mu bude upresnený na základe objednávaného sortimentu.
Telefonická podpora pri riešení technických problémov. Servis slúži na udržanie strojov v dobrom prevádzkyschopnom stave, a to aj po pracovnej dobe a v dňoch pracovného pokoja a štátnych sviatkov. Na základe tejto služby môže zákazník v prípade potreby telefonicky sa kontaktovať na servisnú pohotovosť a sklad náhradných dielov. Zoznam servisných stredísk s kontaktom na službukonajúce osoby je na stránke www.agroservis.sk.
Reaktivácia JDLink a update soft. v MTG module. Dodávateľ zabezpečí pre odberateľa reaktiváciu telematických služieb JDLink. Podmienkou reaktivácie je písomne potvrdenie odberateľa, že súhlasí s podmienkami poskytovania uvedených služieb, ktoré boli odberateľovi pri podpise tejto zmluvy odovzdané, čo odberateľ potvrdzuje podpisom týchto všeobecných zmluvných podmienok. Podľa potreby sa 1x ročne vykoná update softvéru v MTG module, ktorý je hlavným mozgom celého telematického systému JDLink.